English|Bahasa Melayu
Mahkamah Syariah Singapura
| Contact Info |Feedback | Sitemap
home aboutus divorce ancillarymatters courtprocess inheritance courtforms usefullinks faqs

 Berkenaan Perceraian
  
 Perceraian Di Dalam Islam
  
 Perceraian Bukan Huraian
  
 Kesan-kesan Perceraian
  
 Situasi Setelah Berpisah
  
 Penilaian
 
Jenis-Jenis Perceraian
  
 Talak
  
 Cerai Ta'lik
  
 Fasakh
  
 Khulu'
  
 
 


KHULU'
....................................................

Khulu' bererti tanggal. Menurut pengertian syara' Khulu' adalah : Penceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberi wang atau sebagainya. Di kalangan masyarakat Melayu, Khulu' juga membawa maksud "tebus talak", perkara ini berlaku disebabkan beberapa hal yang tidak disenangi oleh isteri terhadap suaminya.

Sebahagian dari perkara-perkara yang menyebabkan Khulu' adalah:
  1. Jika kedua pihak khuatir tidak dapat melaksanakan hukum Allah.
  2. Jika isteri khuatir beliau tidak dapat mentaati suaminya.
  3. Jika suami khuatir isteri tidak dapat melaksanakan perintah suami sehingga berlaku kekerasan terhadap isteri.

Perceraian secara khulu' ini hanya boleh disabitkan di hadapan Hakim dengan syarat-syaratnya yang tertentu semasa pasangan membuat permohonan untuk berpisah.